Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Earlier
 2. Greetings everyone, We would like to inform you that there will be scheduled maintenance to improve our server performance and meet future requirements. We are in the process of upgrading our hosting server to a more robust and efficient one for our future plans. During this maintenance, there may be temporary interruptions in our services. However, depending on unforeseen circumstances and the complexity of the upgrade, the maintenance period could extend up to 72 hours. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding as we work to enhance our system for a better user experience. Thank you for your patience and cooperation. PS: As an added treat, we're preparing the legendary TaroMU! Get ready for a delightful surprise. Best regards, MeTa
 3. Greetings everyone, We would like to inform you that there will be scheduled maintenance to improve our server performance and meet future requirements. We are in the process of upgrading our hosting server to a more robust and efficient one for our future plans. During this maintenance, there may be temporary interruptions in our services. However, depending on unforeseen circumstances and the complexity of the upgrade, the maintenance period could extend up to 72 hours. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding as we work to enhance our system for a better user experience. Thank you for your patience and cooperation. PS: As an added treat, we're preparing the legendary TaroMU! Get ready for a delightful surprise. Best regards, MeTa
 4. Niree

  Punish Bug

  Hello, Please have a look at Punish proc rate. It seems it has an internal cooldown or is it heavily decreased. It is triggered once every few seconds instead of roughly 1 in 3 elemental critical hits (30% chance on elemental critical hits). Thank you!
 5. The English version can be found below Română: 📢 Dragă comunitate DivinityMU, 🌟 Cu inimă deschisă și respect pentru fiecare dintre voi, vreau să împărtășesc câteva schimbări majore în legătură cu Serverul TebaMU. 🎮 După un studiu de piață atent realizat, am observat o scădere semnificativă a interesului jucătorilor pentru actualizările recente ale serverului și configurația acestuia. Atât jucătorii existenți, cât și numărul celor noi, au înregistrat o diminuare notabilă. Astfel, am ajuns la concluzia că actualizarea serverului în forma sa actuală nu mai este justificată. Ne propunem să redeschidem serverul TebaMU în versiunea actuală, menținând ultimele actualizări pentru versiunea Season 18 P1-3. Mai mult, vom recompensa orice gold member pierdut în această perioadă (dacă există astfel de cazuri). Serverul TebaMU (New Age) va fi disponibil pe 04 Octombrie în jurul orei 18:00 doar cu unele actualizări esențiale. În ceea ce privește viitorul TebaMU, avem în plan să introducem o lume complet nouă și diferită față de varianta - New Age. Inițial, vom combina elemente de joc "play2win" și "pay2win" (cum a fost întotdeauna) pentru a oferi o experiență variată și captivantă. Vom reintroduce elemente de personalizare a obiectelor, cum ar fi Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. Seturile vor fi accesibile în diverse moduri, iar economia jocului va fi echilibrată. Vom implementa strategii pentru a preveni spamul și alte activități care ar putea afecta echilibrul jocului. (earn din eventuri, realizări și orice altă activitate care nu se poate spama la nesfârșit cu mai multe conturi) 🎉 Dorim să subliniem că nu vor exista obiecte care să poată fi obținute exclusiv prin donații și nici obiecte extrem de greu de obținut (sau rate imposibile). Ne dorim ca toți jucătorii să aibă șansa de a se bucura de joc în mod egal. Vom rezolva problema potiunilor, făcându-le accesibile tuturor la prețuri rezonabile (un preț semnificativ) - oricine să-și poată procura fără probleme un FT de poțiuni, fără mare efort. 💪 Pentru a aborda problema hackingului, am îmbunătățit timpul de reacție la toate acțiunile trimise către server și vom introduce un panou special pentru plângeri, unde puteți raporta orice tentativă de hacking. 🚫 Seturile Mastery vor oferi și opțiuni excelente (anc + exc), iar seed-urile (sockets) vor putea ajunge până la nivelul 20, cu o limită de CAP. Acest lucru înseamnă că nu veți putea depăși un anumit prag pentru anumite opțiuni, indiferent cât de mare este totalul acestora pe set. ⚔️ Majoritatea setărilor și caracteristicilor curente ale jocului vor rămâne neschimbate, inclusiv Skill Tree, recompense, drop-uri și altele. Cu toate acestea, vom suspenda recompensele de tip "Buff" care erau obținute doar în anumite evenimente. Mai multe detalii voi oferi pe parcurs. 🌳 Noul server va începe cu versiunea Season 18 P2-2, iar primul update (sau schimbare de sezon/parte) va aduce versiunea de cel puțin Season 19 P1-3 (Season 19 nu aduce mai nimic nou,doar un mic rework la GL). Nu vom mai efectua actualizări care să influențeze negativ setările și echilibrul jocului și a setărilor initiale. ⭐ Anticipăm că serverul va atinge varianta sa finală la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Serverul va fi public doar în forma finală, asigurându-ne că nu există bug-uri, setări care necesită îmbunătățiri/modificări sau evenimente/funcții neterminate. 🎈 După deschiderea oficială, orice modificare sau actualizare va fi supusă la vot în urma unui chestionar de vot cu ce urmează să se modifice sau ce avem în plan. Actualizarea va fi posibilă doar dacă votul este PENTRU în proporție de minim 80%. ✅ Foarte esențial este să rețineți că Discord va fi folosit pentru a vă ține la curent cu informații relevante (notificări), actualizări și evenimente importante. Cu toate acestea, comunicarea interactivă și discuțiile vor avea loc pe forumul dedicat. 📣 Vă vom ține la curent cu progresul prin intermediul forumului nostru. 📚 Varianta TebaMU (New Age) va fi disponibilă până ce va fi lansat noul sezon. Pentru o funcționare a serverului cât mai corectă, avem nevoie de 3 membri dedicați și devotați, pentru a ne asigura că comunitatea noastră rămâne un loc plăcut și fair-play pentru toți jucătorii. Acești membri vor avea rolul esențial de a susține transparența și respectarea regulilor serverului. Responsabilitățile acestora vor include: Monitorizarea și moderarea chat-ului: Asigurarea unui mediu de comunicare curat și respectuos prin intervenții adecvate, prevenind limbajul obscen sau inadecvat. Urmărirea folosirii de macro-uri: Identificarea și raportarea utilizatorilor care utilizează macro-uri în joc, în concordanță cu regulile serverului. Verificarea și prevenirea abuzurilor: Monitorizarea jocului pentru a preveni și raporta orice abuz sau exploatare de bug Vă mulțumim pentru susținerea continuă și așteptăm cu nerăbdare să vă oferim această experiență inedită. English: 📢 Dear DivinityMU Community, 🌟 With an open heart and respect for each of you, I want to share some major changes regarding the TebaMU Server. 🎮 After a carefully conducted market study, we have observed a significant decrease in players' interest in the recent updates of the server and its configuration. Both existing players and new ones have experienced a noticeable decline. Thus, we have come to the conclusion that updating the server in its current form is no longer justified. We intend to reopen the TebaMU server in its current version, maintaining the latest updates for Season 18 P1-3. Furthermore, we will compensate for any gold membership lost during this period (if such cases exist). The TebaMU server (New Age) will be available on October 4th around 18:00 with only essential updates. 📆 For the future of TebaMU, we plan to introduce a completely new and different world compared to the New Age version. Initially, we will combine "play2win" and "pay2win" gameplay elements (as it has always been) to provide a varied and engaging experience. We will reintroduce item customization elements, such as Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. The sets will be accessible in various ways, and the game's economy will be balanced. We will implement strategies to prevent spam and other activities that could affect the game's balance. (earning from events, achievements, and any other activity that cannot be spammed endlessly with multiple accounts) 🎉 We want to emphasize that there will be no items obtainable exclusively through donations, nor extremely difficult-to-obtain items. We want all players to have an equal chance to enjoy the game. We will address the potion issue by making them accessible to everyone at reasonable prices (a significant price adjustment). 💪 To address the hacking issue, we have improved the response time to all actions sent to the server and will introduce a special panel for complaints where you can report any hacking attempts. 🚫 Mastery sets will provide excellent options (anc + exl), and seeds (sockets) will be able to reach level 20, with a CAP limit. This means you will not be able to exceed a certain threshold for certain options, regardless of how high their total is on the set. ⚔️ Most of the current game settings and features will remain unchanged, including the Skill Tree, rewards, drops, and others. However, we will suspend "Buff" rewards obtained only in specific events. I will provide more details as we progress. 🌳 The new server will start with Season 18 P2-2, and the first update (or season/part change) will bring at least Season 19 P1-3 (Season 19 doesn't bring much new, just a minor rework to GL). We will no longer make updates that negatively impact the game's settings and initial balance. ⭐ We anticipate that the server will reach its final version at the end of October or the beginning of November. The server will be made public only in its final form, ensuring that there are no bugs, settings that need improvement/modification, or unfinished events/functions. 🎈 After the official opening, any modification or update will be subject to a vote through a questionnaire with what is to be modified or what we have planned. The update will be possible only if the vote is FOR by at least 80%. ✅ It is essential to note that Discord will be used to keep you informed with relevant information (notifications), updates, and important events. However, interactive communication and discussions will take place on the dedicated forum. 📣 We will keep you updated on progress through our forum. 📚 The TebaMU (New Age) version will be available until the new season is released. For the fairest operation of the server, we need 3 dedicated and devoted members to ensure that our community remains a pleasant and fair-play place for all players. These members will play an essential role in supporting transparency and adhering to the server's rules. Their responsibilities will include: Sincerely, @MeTa
 6. Niree

  [EVENT] FEEDBACK

  An additional point to the above remarks: Database reset should be done, or at least considered, after all these important changes to the server are implemented. This is the only way new and old players will return.
 7. Niree

  [EVENT] FEEDBACK

  Hello, Considering the recent news on the upcoming update I would like to make a few suggestions and remarks. Initial server concept was one of the best I've played on a server (play to win was at the core of this design). At first, there were some struggles with the updates and providing content, but once the patches were implemented the server was a fresh idea in dying and grim landscape of mu servers. However, around Easter of 2023 things started to shift from play to win to pay to win (mainly the artifact and excellent set updates and other changes). This seemed like new content/changes at the time, but in the end made pvp unbalanced (a lot of classes stopped being viable with excellent sets). With these upcoming changes I cannot notice, it will become very similar with the old server/database (previous seasons) and I don think it's a good prospect. Mastery Items Enhanced. Was proposed in the past and could be a good change to the current settings. Master skill tree is the core on customizing a class and given this change we will end up playing the same characters, without any major differences. Furthermore, having the original master skill tree enables certain playstyles/builds and adds diversity/options for each player. I really do not see the point of having full skill tree, maybe someone could provide some insights that could change this perspective. In my opinion this change is really not needed and limits the players unique builds/customization. Changes on the healing potions: the initial concept was very good (a handful of events) but changes were made and became widely available. However, this promoted afk play instead of participating on events, doing more harm than good in the end. I believe completly removing elite potions at this point would be beneficial. Wolf Knight and Gladiator events should have been changed long time ago. As I've already suggested, the reward for these events could be gear related (artifacts, artifact stones etc.) Achievements implementation is something really interesting, worth exploring. These achievements could lead to unique rewards (for example: a number of points in master skill tree or rare artifact/max grade wings box etc.). Guild Hall could have the same purpose, but on a guild level. I believe this has the most potential out of all the highlighted changes. PVP state should already been updated since the introduction of excellent sets and artifacts. However, I don't think completely changing the current settings would be necessary, only buffs and changes to certain classes and these will become viable. Castle Siege and Arca AOE damage changes. I'm not sure it will result as stated: gameplay fairness. Certain classes (e.g. Elf, SM, Summoner to name a few) really benefit in having AOE damage and this is the core of their abilities. Additional suggestions: introduce necklaces with 3 socket slots; max grade wings box as reward for different achievements (maybe even in castle siege mix), enable chaos castle event, enable Vulcanus quests for gens points or even achiement unlock. Would also help having admin events and activity: there was a time where this was the case, but was short lived and discontinued. I'm aware this might not be implemented at the current state of the server, but should be something to consider in the upcoming season: Ice Wind Castle implementation. In the end I think we should consider what do we want from the server and community. Should we switch back to the old ways/concept? This is where is heading for a while now, or should we stick with the initial concept, which I believe was original, and see what can be done to improve it? Should also be considered players that left, mostly did it for a few reasons: Game is too demanding in terms time requirements for reaching end game gear. Valid for a part of the players, but I don't think this was the complete reasoning as most of them simply play other games or servers, they just did not want to grind and wanted easy items, if possible by afk rr, as was the case on so many seasons; Season 18 was released in beta state, with a lot of bugs and unfinished events/settings making players leave. These two aspects combined were responsible for most of the departures; Most of the players that remained were estranged/discouraged by not succeeding on the main PVP events, giving an array of reasoning throughout the process: overpowered buffs, cheat accusations, imbalance of classes (which indeed became evidently true after certain update patches). After a while mu becomes dull and is not engaging anymore; this is blatantly valid and cannot be prevented, especially in today's gaming landscape. What conclusion can we draw from all these points? Community is quite stubborn, with almost no desire to adapt, wants a lot of updates done immediately, does not appreciate the hard work put which was quite significant since launch (sure, timings weren't always the best, but overall this is a quality server which can be compared in terms of features with the best ones out there) and blames external factors for their failures (server settings, cheat usage, imbalance etc.). My final question/remark would be: what are the changes in this upcoming update or in any update for this matter, which will fix these shortcomings? I can safely say: none. The problem is not the server, it is the core community - which thrives in using fault language, finds any reasons to brag about, even if nothing tangible is backing them up, does not care to respect others and mocking family members of former guild mates is second nature to them; maybe we should enforce some common sense/mutual respect rules and stick to them, building up the community from scratch, but with core values and principles. Thank you!
 8. Greetings everyone! We have some exciting news to share regarding significant modifications coming to our server. Here are the key updates you can expect: 🔥 Mastery Items Enhanced: Introducing Excellent Options The Mastery items will now include Excellent options, providing even more customization and power to your gameplay. 🌟 Complete Master Skill Tree: Unlock its Full Potential Players will now have the opportunity to fully explore and unlock every skill within the Master Skill Tree, allowing for enhanced character development. 💪 Improved Accessibility to Elite Healing Potions We're making Elite Healing Potions more accessible to everyone, ensuring that players can readily benefit from their healing properties. ⚔️ Temporary Suspension of Wolf Knight and The Gladiator Events In an effort to rethink their strategies, the Wolf Knight and The Gladiator events will be temporarily suspended. Stay tuned for exciting changes in the near future! 🔧 Module Enhancements: Referrals, Achievements, and Guild Hall We're revamping the Referrals, Achievements, and Guild Hall modules to enhance their functionality and provide a better overall experience for players. ⚖️ PvP Overhaul for New Settings We will be reconstructing the PvP system to adapt to the new settings, offering a more balanced and engaging player versus player combat experience. ⛔ Disabling Castle Siege and Arca War AOE Damage To improve gameplay fairness, we will temporarily disable Castle Siege and Arca War AOE damage. Stay tuned for further updates on this front. 💎 Enhanced Accessibility of Artifacts Artifacts will undergo significant changes to become much more accessible, allowing players to acquire and utilize these powerful items more easily. 🛍️ XShop Remake Some items will be removed from XShop and we sell it for Zen or Diamonds in NPC Store. These are just a few highlights of the upcoming changes, and many more will be announced along the way. We appreciate your patience and look forward to bringing you an even more immersive and enjoyable gaming experience. Stay tuned for further updates! 🎮🌟 Best regards, MeTa
 9. Dear friends, We inform you that on 02-06-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 10:00 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 30 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 10. @CALIPSO Ai nevoie de un nou cliect
 11. Dear TebaMU lovers, As the sun sets on our beloved Season 17, we stand at the crossroads of nostalgia and anticipation. 🌅 It has been an incredible journey filled with countless battles, memorable friendships, and epic victories. We're eternally grateful for the unwavering support and dedication you've shown throughout these four remarkable years. 🙏❤️ However, all good things must come to an end. It is with a bittersweet sentiment that we announce the approaching end of support for Season 17. ⏰😢 We've poured our hearts and souls into this chapter, creating an immersive world where dreams were forged and legends were born. While we bid farewell to Season 17, we eagerly look ahead to the dawning of a new era. Brace yourselves for the imminent arrival of Season 18, where a fresh adventure awaits. 🚀🌟 With renewed vigor, we will continue to push the boundaries of gaming excellence and deliver an extraordinary experience that exceeds all expectations. We extend our deepest gratitude to each and every one of you who embarked on this grand expedition with us. It is your unwavering passion and commitment that fuel our relentless pursuit of perfection. Your loyalty has been the cornerstone of our success, and we couldn't have achieved this milestone without you. 🙌💪 As we prepare to turn the page on Season 17, we invite you to reminisce about the incredible moments, fierce battles, and cherished memories you've experienced. Let the nostalgia be a testament to the indelible impact this season has had on all of us. 🎮🌌 Thank you for being a part of our TebaMU family. Together, let's herald the dawn of a new chapter and forge a legacy that will stand the test of time. 🤝🔥 To be able to keep playing to Season 17, an end-of-support client is required: 👉 https://www.tebamu.com/Downloads/0/TebaMU Season 17 - End of support.exe 👉 https://drive.google.com/u/3/uc?id=1ihtPhfrZTfh0it88MicBQriwrICp9IhY&export=download With gratitude and anticipation, MeTa
 12. Salut, Cum pot rezolva aceasta eroare?
 13. We inform you that the maintenance have ended and all the updates have been implemented successfully! Have fun! More information about changes: https://www.divinitymu.org/index.php?/mu-online-subject/2126-⚒️-scheduled-maintenance-10-may/ Best Regards, MeTa
 14. Dear friends, We inform you that on 10-05-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 14:00 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 15 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 15. Hello, This situation is due to boss getting bugged after more than 1 week without restart. It requires a boss restart or server restart.
 16. Nici cu bk nu merge sa dai in nixi!
 17. Hi. I can't use skills with nix . But I can attack normally.
 18. Topic Locked - Waiting for @MeTa to take a decision. Too much noise can be generated by other persons.
 19. Din cate vad , tu l-ai provocat …. asa ca mai bine stai bland cu “bufele tale” ……
 20. Nici pentru asta nu se primeste Ban ?
 21. Niree

  [EVENT] FEEDBACK

  Hello, Please find below feedback regarding the current state of the server and suggestions for future implementations: - Damage at cs/arca should be slightly increased (decrease the penalty damage); - Fix excellent apocalypse boots mastery bonus option; - Restore/Increase triple damage chance for apocalypse ancient set in order to have balance between sets (other buffs might also be required for balancing reasons); - Fix artifact 4 values: real values for certain options are 10-15% of the values displayed, which is misleading, considering how much you need to farm or donate to get it in the first place and then raise it till +15; for comparison it gives less benefits than the equivalent weapon pink option) - Investigate elemental damage excessive misses in certain scenarios (10 out of 10 hits are registered as miss). - Rework doppleganger event reward. No one is attending the event since the introduction of elite potions in xshop/colloseum/other events. By now it's an outdated event due to recent patches. - Introduce a prize reward for Castle Siege (some ideas: diamonds, max grade wings box, max grade artifacts etc.). Castle Siege should have tangible benefits, besides LoT, which is outdated by now in terms of drop. It will also enhance its importance, as it should be the most fought for event of the game. - Fix Punish percentage visual value (at level 10 is displayed 8% instead of 15% as it's currently set. As a reference, correct and original values should be 6% - level 1, 16% - level 10). - Implement Guild Vault in Devias or any other city. It will help with guild and trade management. Thank you!
 22. Dear friends, We inform you that on 15-04-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 12:20 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 5 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 23. We inform you that the maintenance have ended and all the updates have been implemented successfully! Have fun! More information about changes: https://www.divinitymu.org/index.php?/mu-online-subject/2097-⚒️-scheduled-maintenance/&tab=comments#comment-8394 Best Regards, MeTa
 24. Dear friends, We inform you that on 04-04-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 19:30 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 5 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 1. Load more activity
×
×
 • Create New...