Jump to content

MeTa

Owner
 • Content Count

  2,365
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  148

MeTa last won the day on May 7

MeTa had the most liked content!

Community Reputation

396 Excellent

About MeTa

 • Rank
  Veteran
 • Birthday 08/26/1988

Personal Information

 • Characters
  MeTa

Recent Profile Visitors

22,006 profile views
 1. Greetings everyone, We would like to inform you that there will be scheduled maintenance to improve our server performance and meet future requirements. We are in the process of upgrading our hosting server to a more robust and efficient one for our future plans. During this maintenance, there may be temporary interruptions in our services. However, depending on unforeseen circumstances and the complexity of the upgrade, the maintenance period could extend up to 72 hours. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding as we work to enhance our system for a better user experience. Thank you for your patience and cooperation. PS: As an added treat, we're preparing the legendary TaroMU! Get ready for a delightful surprise. Best regards, MeTa
 2. Greetings everyone, We would like to inform you that there will be scheduled maintenance to improve our server performance and meet future requirements. We are in the process of upgrading our hosting server to a more robust and efficient one for our future plans. During this maintenance, there may be temporary interruptions in our services. However, depending on unforeseen circumstances and the complexity of the upgrade, the maintenance period could extend up to 72 hours. We apologize for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding as we work to enhance our system for a better user experience. Thank you for your patience and cooperation. PS: As an added treat, we're preparing the legendary TaroMU! Get ready for a delightful surprise. Best regards, MeTa
 3. The English version can be found below Română: 📢 Dragă comunitate DivinityMU, 🌟 Cu inimă deschisă și respect pentru fiecare dintre voi, vreau să împărtășesc câteva schimbări majore în legătură cu Serverul TebaMU. 🎮 După un studiu de piață atent realizat, am observat o scădere semnificativă a interesului jucătorilor pentru actualizările recente ale serverului și configurația acestuia. Atât jucătorii existenți, cât și numărul celor noi, au înregistrat o diminuare notabilă. Astfel, am ajuns la concluzia că actualizarea serverului în forma sa actuală nu mai este justificată. Ne propunem să redeschidem serverul TebaMU în versiunea actuală, menținând ultimele actualizări pentru versiunea Season 18 P1-3. Mai mult, vom recompensa orice gold member pierdut în această perioadă (dacă există astfel de cazuri). Serverul TebaMU (New Age) va fi disponibil pe 04 Octombrie în jurul orei 18:00 doar cu unele actualizări esențiale. În ceea ce privește viitorul TebaMU, avem în plan să introducem o lume complet nouă și diferită față de varianta - New Age. Inițial, vom combina elemente de joc "play2win" și "pay2win" (cum a fost întotdeauna) pentru a oferi o experiență variată și captivantă. Vom reintroduce elemente de personalizare a obiectelor, cum ar fi Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. Seturile vor fi accesibile în diverse moduri, iar economia jocului va fi echilibrată. Vom implementa strategii pentru a preveni spamul și alte activități care ar putea afecta echilibrul jocului. (earn din eventuri, realizări și orice altă activitate care nu se poate spama la nesfârșit cu mai multe conturi) 🎉 Dorim să subliniem că nu vor exista obiecte care să poată fi obținute exclusiv prin donații și nici obiecte extrem de greu de obținut (sau rate imposibile). Ne dorim ca toți jucătorii să aibă șansa de a se bucura de joc în mod egal. Vom rezolva problema potiunilor, făcându-le accesibile tuturor la prețuri rezonabile (un preț semnificativ) - oricine să-și poată procura fără probleme un FT de poțiuni, fără mare efort. 💪 Pentru a aborda problema hackingului, am îmbunătățit timpul de reacție la toate acțiunile trimise către server și vom introduce un panou special pentru plângeri, unde puteți raporta orice tentativă de hacking. 🚫 Seturile Mastery vor oferi și opțiuni excelente (anc + exc), iar seed-urile (sockets) vor putea ajunge până la nivelul 20, cu o limită de CAP. Acest lucru înseamnă că nu veți putea depăși un anumit prag pentru anumite opțiuni, indiferent cât de mare este totalul acestora pe set. ⚔️ Majoritatea setărilor și caracteristicilor curente ale jocului vor rămâne neschimbate, inclusiv Skill Tree, recompense, drop-uri și altele. Cu toate acestea, vom suspenda recompensele de tip "Buff" care erau obținute doar în anumite evenimente. Mai multe detalii voi oferi pe parcurs. 🌳 Noul server va începe cu versiunea Season 18 P2-2, iar primul update (sau schimbare de sezon/parte) va aduce versiunea de cel puțin Season 19 P1-3 (Season 19 nu aduce mai nimic nou,doar un mic rework la GL). Nu vom mai efectua actualizări care să influențeze negativ setările și echilibrul jocului și a setărilor initiale. ⭐ Anticipăm că serverul va atinge varianta sa finală la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Serverul va fi public doar în forma finală, asigurându-ne că nu există bug-uri, setări care necesită îmbunătățiri/modificări sau evenimente/funcții neterminate. 🎈 După deschiderea oficială, orice modificare sau actualizare va fi supusă la vot în urma unui chestionar de vot cu ce urmează să se modifice sau ce avem în plan. Actualizarea va fi posibilă doar dacă votul este PENTRU în proporție de minim 80%. ✅ Foarte esențial este să rețineți că Discord va fi folosit pentru a vă ține la curent cu informații relevante (notificări), actualizări și evenimente importante. Cu toate acestea, comunicarea interactivă și discuțiile vor avea loc pe forumul dedicat. 📣 Vă vom ține la curent cu progresul prin intermediul forumului nostru. 📚 Varianta TebaMU (New Age) va fi disponibilă până ce va fi lansat noul sezon. Pentru o funcționare a serverului cât mai corectă, avem nevoie de 3 membri dedicați și devotați, pentru a ne asigura că comunitatea noastră rămâne un loc plăcut și fair-play pentru toți jucătorii. Acești membri vor avea rolul esențial de a susține transparența și respectarea regulilor serverului. Responsabilitățile acestora vor include: Monitorizarea și moderarea chat-ului: Asigurarea unui mediu de comunicare curat și respectuos prin intervenții adecvate, prevenind limbajul obscen sau inadecvat. Urmărirea folosirii de macro-uri: Identificarea și raportarea utilizatorilor care utilizează macro-uri în joc, în concordanță cu regulile serverului. Verificarea și prevenirea abuzurilor: Monitorizarea jocului pentru a preveni și raporta orice abuz sau exploatare de bug Vă mulțumim pentru susținerea continuă și așteptăm cu nerăbdare să vă oferim această experiență inedită. English: 📢 Dear DivinityMU Community, 🌟 With an open heart and respect for each of you, I want to share some major changes regarding the TebaMU Server. 🎮 After a carefully conducted market study, we have observed a significant decrease in players' interest in the recent updates of the server and its configuration. Both existing players and new ones have experienced a noticeable decline. Thus, we have come to the conclusion that updating the server in its current form is no longer justified. We intend to reopen the TebaMU server in its current version, maintaining the latest updates for Season 18 P1-3. Furthermore, we will compensate for any gold membership lost during this period (if such cases exist). The TebaMU server (New Age) will be available on October 4th around 18:00 with only essential updates. 📆 For the future of TebaMU, we plan to introduce a completely new and different world compared to the New Age version. Initially, we will combine "play2win" and "pay2win" gameplay elements (as it has always been) to provide a varied and engaging experience. We will reintroduce item customization elements, such as Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. The sets will be accessible in various ways, and the game's economy will be balanced. We will implement strategies to prevent spam and other activities that could affect the game's balance. (earning from events, achievements, and any other activity that cannot be spammed endlessly with multiple accounts) 🎉 We want to emphasize that there will be no items obtainable exclusively through donations, nor extremely difficult-to-obtain items. We want all players to have an equal chance to enjoy the game. We will address the potion issue by making them accessible to everyone at reasonable prices (a significant price adjustment). 💪 To address the hacking issue, we have improved the response time to all actions sent to the server and will introduce a special panel for complaints where you can report any hacking attempts. 🚫 Mastery sets will provide excellent options (anc + exl), and seeds (sockets) will be able to reach level 20, with a CAP limit. This means you will not be able to exceed a certain threshold for certain options, regardless of how high their total is on the set. ⚔️ Most of the current game settings and features will remain unchanged, including the Skill Tree, rewards, drops, and others. However, we will suspend "Buff" rewards obtained only in specific events. I will provide more details as we progress. 🌳 The new server will start with Season 18 P2-2, and the first update (or season/part change) will bring at least Season 19 P1-3 (Season 19 doesn't bring much new, just a minor rework to GL). We will no longer make updates that negatively impact the game's settings and initial balance. ⭐ We anticipate that the server will reach its final version at the end of October or the beginning of November. The server will be made public only in its final form, ensuring that there are no bugs, settings that need improvement/modification, or unfinished events/functions. 🎈 After the official opening, any modification or update will be subject to a vote through a questionnaire with what is to be modified or what we have planned. The update will be possible only if the vote is FOR by at least 80%. ✅ It is essential to note that Discord will be used to keep you informed with relevant information (notifications), updates, and important events. However, interactive communication and discussions will take place on the dedicated forum. 📣 We will keep you updated on progress through our forum. 📚 The TebaMU (New Age) version will be available until the new season is released. For the fairest operation of the server, we need 3 dedicated and devoted members to ensure that our community remains a pleasant and fair-play place for all players. These members will play an essential role in supporting transparency and adhering to the server's rules. Their responsibilities will include: Sincerely, @MeTa
 4. Greetings everyone! We have some exciting news to share regarding significant modifications coming to our server. Here are the key updates you can expect: 🔥 Mastery Items Enhanced: Introducing Excellent Options The Mastery items will now include Excellent options, providing even more customization and power to your gameplay. 🌟 Complete Master Skill Tree: Unlock its Full Potential Players will now have the opportunity to fully explore and unlock every skill within the Master Skill Tree, allowing for enhanced character development. 💪 Improved Accessibility to Elite Healing Potions We're making Elite Healing Potions more accessible to everyone, ensuring that players can readily benefit from their healing properties. ⚔️ Temporary Suspension of Wolf Knight and The Gladiator Events In an effort to rethink their strategies, the Wolf Knight and The Gladiator events will be temporarily suspended. Stay tuned for exciting changes in the near future! 🔧 Module Enhancements: Referrals, Achievements, and Guild Hall We're revamping the Referrals, Achievements, and Guild Hall modules to enhance their functionality and provide a better overall experience for players. ⚖️ PvP Overhaul for New Settings We will be reconstructing the PvP system to adapt to the new settings, offering a more balanced and engaging player versus player combat experience. ⛔ Disabling Castle Siege and Arca War AOE Damage To improve gameplay fairness, we will temporarily disable Castle Siege and Arca War AOE damage. Stay tuned for further updates on this front. 💎 Enhanced Accessibility of Artifacts Artifacts will undergo significant changes to become much more accessible, allowing players to acquire and utilize these powerful items more easily. 🛍️ XShop Remake Some items will be removed from XShop and we sell it for Zen or Diamonds in NPC Store. These are just a few highlights of the upcoming changes, and many more will be announced along the way. We appreciate your patience and look forward to bringing you an even more immersive and enjoyable gaming experience. Stay tuned for further updates! 🎮🌟 Best regards, MeTa
 5. Dear friends, We inform you that on 02-06-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 10:00 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 30 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 6. @CALIPSO Ai nevoie de un nou cliect
 7. Dear TebaMU lovers, As the sun sets on our beloved Season 17, we stand at the crossroads of nostalgia and anticipation. 🌅 It has been an incredible journey filled with countless battles, memorable friendships, and epic victories. We're eternally grateful for the unwavering support and dedication you've shown throughout these four remarkable years. 🙏❤️ However, all good things must come to an end. It is with a bittersweet sentiment that we announce the approaching end of support for Season 17. ⏰😢 We've poured our hearts and souls into this chapter, creating an immersive world where dreams were forged and legends were born. While we bid farewell to Season 17, we eagerly look ahead to the dawning of a new era. Brace yourselves for the imminent arrival of Season 18, where a fresh adventure awaits. 🚀🌟 With renewed vigor, we will continue to push the boundaries of gaming excellence and deliver an extraordinary experience that exceeds all expectations. We extend our deepest gratitude to each and every one of you who embarked on this grand expedition with us. It is your unwavering passion and commitment that fuel our relentless pursuit of perfection. Your loyalty has been the cornerstone of our success, and we couldn't have achieved this milestone without you. 🙌💪 As we prepare to turn the page on Season 17, we invite you to reminisce about the incredible moments, fierce battles, and cherished memories you've experienced. Let the nostalgia be a testament to the indelible impact this season has had on all of us. 🎮🌌 Thank you for being a part of our TebaMU family. Together, let's herald the dawn of a new chapter and forge a legacy that will stand the test of time. 🤝🔥 To be able to keep playing to Season 17, an end-of-support client is required: 👉 https://www.tebamu.com/Downloads/0/TebaMU Season 17 - End of support.exe 👉 https://drive.google.com/u/3/uc?id=1ihtPhfrZTfh0it88MicBQriwrICp9IhY&export=download With gratitude and anticipation, MeTa
 8. We inform you that the maintenance have ended and all the updates have been implemented successfully! Have fun! More information about changes: https://www.divinitymu.org/index.php?/mu-online-subject/2126-⚒️-scheduled-maintenance-10-may/ Best Regards, MeTa
 9. Dear friends, We inform you that on 10-05-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 14:00 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 15 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 10. Dear friends, We inform you that on 15-04-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 12:20 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 5 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 11. We inform you that the maintenance have ended and all the updates have been implemented successfully! Have fun! More information about changes: https://www.divinitymu.org/index.php?/mu-online-subject/2097-⚒️-scheduled-maintenance/&tab=comments#comment-8394 Best Regards, MeTa
 12. Dear friends, We inform you that on 04-04-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 19:30 (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 5 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to server will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
 13. We inform you that the maintenance have ended and all the updates have been implemented successfully! Have fun! More information about changes: https://www.divinitymu.org/index.php?/mu-online-subject/2091-⚒-scheduled-maintenance/ Best Regards, MeTa
 14. Dear TebaMU fighters, We have an important announcement! It`s time to choose our SUPREME LEADER based on individual performance from the last battles and reward all brave fighters who fight for their families. From the last battles we have the following statistics and we rank the following: Gens Family Statistics 1,161,545 879,028 DUPRIAN Family WINS! SUPREME LEADER kaNNabis Contribution: 2,636,445 Duprian Position Rank Name 1. Grand Duke Skija Contribution: 1,953,880 2. Duke WarStyle Contribution: 1,583,462 3. Marquis FukPoliCe Contribution: 1,402,697 4. Count Luchian Contribution: 1,386,345 5. Count BKboss Contribution: 1,377,135 6. Viscount KEastwood Contribution: 1,216,710 7. Viscount OOZZ Contribution: 1,112,275 8. Baron GhosT Contribution: 1,032,289 9. Baron Anastasya Contribution: 933,350 10. Baron Chosen Contribution: 887,448 11. Knight Commander Lopa Contribution: 849,026 12. Knight Commander EffecT Contribution: 777,134 13. Knight Commander SlimShady Contribution: 588,330 14. Knight Commander Exibladee Contribution: 579,435 15. Superior Knight DeeDee Contribution: 579,390 16. Superior Knight SnyperDL Contribution: 567,660 17. Superior Knight Imperial Contribution: 531,915 18. Superior Knight BlackArrow Contribution: 521,335 19. Superior Knight Davidoff Contribution: 505,825 20. Superior Knight Arrow Contribution: 499,385 VANERT Position Rank Name 1. Grand Duke kaNNabis Contribution: 2,636,445 2. Duke ToTo Contribution: 1,755,265 3. Marquis Dymista07 Contribution: 1,380,630 4. Count BanKai Contribution: 754,535 5. Count GothicLord Contribution: 650,875 6. Viscount SunSet Contribution: 619,575 7. Viscount Blink Contribution: 618,675 8. Baron KOKI Contribution: 579,910 9. Baron Break Contribution: 555,610 10. Baron uNNameD Contribution: 490,060 11. Knight Commander dymi05 Contribution: 480,550 12. Knight Commander ilexeva Contribution: 465,480 13. Knight Commander DeadNight Contribution: 439,760 14. Knight Commander C0FF1NLNCR Contribution: 425,045 15. Superior Knight DCMMU Contribution: 394,375 16. Superior Knight Nagato Contribution: 379,540 17. Superior Knight Morena Contribution: 360,310 18. Superior Knight Dariarori Contribution: 350,863 19. Superior Knight Amanra Contribution: 331,783 20. Superior Knight Zana Contribution: 322,276 Rewards were added according to the rewards table on the event page: https://www.tebamu.com/event-51.html To obtain the rank of SUPREME LEADER is extremely difficult and the responsibility is very high. Do you think you`re strong enough? Let`s See!
 15. Dear friends, We inform you that on 01-04-2023 we have a scheduled maintenance to take place at 06:00 AM (Server Time - GMT+0). ⏰ Expected duration: 5 minutes. ⚒️ During the maintenance, access to the PvP Chanels will be unavailable. Website access and Discord support will continue as normal. What do we do in this maintenance? We will continue to support the Spring Event until April 10. After 10 April, the Easter event will begin The Game Client will be updated before the maintenance. Client update is mandatory! If you encounter problems with the auto-updater, we will also post a manual patch and the full client will be updated. Best Regards!
×
×
 • Create New...