Jump to content
MeTa

About TebaMU / Despre TebaMU

Recommended Posts

The English version can be found below

Română:
📢 Dragă comunitate DivinityMU, 🌟

 

Cu inimă deschisă și respect pentru fiecare dintre voi, vreau să împărtășesc câteva schimbări majore în legătură cu Serverul TebaMU. 🎮

După un studiu de piață atent realizat, am observat o scădere semnificativă a interesului jucătorilor pentru actualizările recente ale serverului și configurația acestuia. Atât jucătorii existenți, cât și numărul celor noi, au înregistrat o diminuare notabilă. Astfel, am ajuns la concluzia că actualizarea serverului în forma sa actuală nu mai este justificată.

Ne propunem să redeschidem serverul TebaMU în versiunea actuală, menținând ultimele actualizări pentru versiunea Season 18 P1-3. Mai mult, vom recompensa orice gold member pierdut în această perioadă (dacă există astfel de cazuri).

Serverul TebaMU (New Age) va fi disponibil pe 04 Octombrie în jurul orei 18:00 doar cu unele actualizări esențiale.

În ceea ce privește viitorul TebaMU, avem în plan să introducem o lume complet nouă și diferită față de varianta - New Age. Inițial, vom combina elemente de joc "play2win" și "pay2win" (cum a fost întotdeauna) pentru a oferi o experiență variată și captivantă. Vom reintroduce elemente de personalizare a obiectelor, cum ar fi Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. Seturile vor fi accesibile în diverse moduri, iar economia jocului va fi echilibrată. Vom implementa strategii pentru a preveni spamul și alte activități care ar putea afecta echilibrul jocului. (earn din eventuri, realizări și orice altă activitate care nu se poate spama la nesfârșit cu mai multe conturi) 🎉

Dorim să subliniem că nu vor exista obiecte care să poată fi obținute exclusiv prin donații și nici obiecte extrem de greu de obținut (sau rate imposibile). Ne dorim ca toți jucătorii să aibă șansa de a se bucura de joc în mod egal. Vom rezolva problema potiunilor, făcându-le accesibile tuturor la prețuri rezonabile (un preț semnificativ) - oricine să-și poată procura fără probleme un FT de poțiuni, fără mare efort. 💪

Pentru a aborda problema hackingului, am îmbunătățit timpul de reacție la toate acțiunile trimise către server și vom introduce un panou special pentru plângeri, unde puteți raporta orice tentativă de hacking. 🚫

Seturile Mastery vor oferi și opțiuni excelente (anc + exc), iar seed-urile (sockets) vor putea ajunge până la nivelul 20, cu o limită de CAP. Acest lucru înseamnă că nu veți putea depăși un anumit prag pentru anumite opțiuni, indiferent cât de mare este totalul acestora pe set. ⚔️

Majoritatea setărilor și caracteristicilor curente ale jocului vor rămâne neschimbate, inclusiv Skill Tree, recompense, drop-uri și altele. Cu toate acestea, vom suspenda recompensele de tip "Buff" care erau obținute doar în anumite evenimente. Mai multe detalii voi oferi pe parcurs. 🌳

Noul server va începe cu versiunea Season 18 P2-2, iar primul update (sau schimbare de sezon/parte) va aduce versiunea de cel puțin Season 19 P1-3 (Season 19 nu aduce mai nimic nou,doar un mic rework la GL). Nu vom mai efectua actualizări care să influențeze negativ setările și echilibrul jocului și a setărilor initiale.

Anticipăm că serverul va atinge varianta sa finală la sfârșitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Serverul va fi public doar în forma finală, asigurându-ne că nu există bug-uri, setări care necesită îmbunătățiri/modificări sau evenimente/funcții neterminate. 🎈

După deschiderea oficială, orice modificare sau actualizare va fi supusă la vot în urma unui chestionar de vot cu ce urmează să se modifice sau ce avem în plan. Actualizarea va fi posibilă doar dacă votul este PENTRU în proporție de minim 80%.

Foarte esențial este să rețineți că Discord va fi folosit pentru a vă ține la curent cu informații relevante (notificări), actualizări și evenimente importante. Cu toate acestea, comunicarea interactivă și discuțiile vor avea loc pe forumul dedicat. 📣

Vă vom ține la curent cu progresul prin intermediul forumului nostru. 📚

Varianta TebaMU (New Age) va fi disponibilă până ce va fi lansat noul sezon.

Pentru o funcționare a serverului cât mai corectă, avem nevoie de 3 membri dedicați și devotați, pentru a ne asigura că comunitatea noastră rămâne un loc plăcut și fair-play pentru toți jucătorii. Acești membri vor avea rolul esențial de a susține transparența și respectarea regulilor serverului. Responsabilitățile acestora vor include:

  • Monitorizarea și moderarea chat-ului: Asigurarea unui mediu de comunicare curat și respectuos prin intervenții adecvate, prevenind limbajul obscen sau inadecvat.

  • Urmărirea folosirii de macro-uri: Identificarea și raportarea utilizatorilor care utilizează macro-uri în joc, în concordanță cu regulile serverului.

  • Verificarea și prevenirea abuzurilor: Monitorizarea jocului pentru a preveni și raporta orice abuz sau exploatare de bug

 

Vă mulțumim pentru susținerea continuă și așteptăm cu nerăbdare să vă oferim această experiență inedită.


English:

📢 Dear DivinityMU Community, 🌟

With an open heart and respect for each of you, I want to share some major changes regarding the TebaMU Server. 🎮

After a carefully conducted market study, we have observed a significant decrease in players' interest in the recent updates of the server and its configuration. Both existing players and new ones have experienced a noticeable decline. Thus, we have come to the conclusion that updating the server in its current form is no longer justified.

We intend to reopen the TebaMU server in its current version, maintaining the latest updates for Season 18 P1-3. Furthermore, we will compensate for any gold membership lost during this period (if such cases exist). The TebaMU server (New Age) will be available on October 4th around 18:00 with only essential updates. 📆

For the future of TebaMU, we plan to introduce a completely new and different world compared to the New Age version. Initially, we will combine "play2win" and "pay2win" gameplay elements (as it has always been) to provide a varied and engaging experience. We will reintroduce item customization elements, such as Harmony Pass, Penta Editor, Wings, etc. The sets will be accessible in various ways, and the game's economy will be balanced. We will implement strategies to prevent spam and other activities that could affect the game's balance. (earning from events, achievements, and any other activity that cannot be spammed endlessly with multiple accounts) 🎉

We want to emphasize that there will be no items obtainable exclusively through donations, nor extremely difficult-to-obtain items. We want all players to have an equal chance to enjoy the game. We will address the potion issue by making them accessible to everyone at reasonable prices (a significant price adjustment). 💪

To address the hacking issue, we have improved the response time to all actions sent to the server and will introduce a special panel for complaints where you can report any hacking attempts. 🚫

Mastery sets will provide excellent options (anc + exl), and seeds (sockets) will be able to reach level 20, with a CAP limit. This means you will not be able to exceed a certain threshold for certain options, regardless of how high their total is on the set. ⚔️

Most of the current game settings and features will remain unchanged, including the Skill Tree, rewards, drops, and others. However, we will suspend "Buff" rewards obtained only in specific events. I will provide more details as we progress. 🌳

The new server will start with Season 18 P2-2, and the first update (or season/part change) will bring at least Season 19 P1-3 (Season 19 doesn't bring much new, just a minor rework to GL). We will no longer make updates that negatively impact the game's settings and initial balance.

We anticipate that the server will reach its final version at the end of October or the beginning of November. The server will be made public only in its final form, ensuring that there are no bugs, settings that need improvement/modification, or unfinished events/functions. 🎈

After the official opening, any modification or update will be subject to a vote through a questionnaire with what is to be modified or what we have planned. The update will be possible only if the vote is FOR by at least 80%.

It is essential to note that Discord will be used to keep you informed with relevant information (notifications), updates, and important events. However, interactive communication and discussions will take place on the dedicated forum. 📣

We will keep you updated on progress through our forum. 📚

The TebaMU (New Age) version will be available until the new season is released.

For the fairest operation of the server, we need 3 dedicated and devoted members to ensure that our community remains a pleasant and fair-play place for all players. These members will play an essential role in supporting transparency and adhering to the server's rules. Their responsibilities will include:

Sincerely,

@MeTa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now

×
×
  • Create New...